Tietosuoja

Löydät tältä sivulta EU:n yleisen tietosuojavaatimuksen (GDPR) mukaisen tietosuojaselosteemme.

Tietosuojaseloste
Laatimispäivä 18.3.2021

1. Rekisterinpitäjä
Keikkatiimi.fi / Nopean Toiminnan Joukot Oy
Kaivokatu 10 B, 00100, Helsinki
Puh. 020-769 8922

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Matias Merinen
Sähköposti: matias@keikkatiimi.fi

3. Rekisterinnimi
Markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
Rekisteriä käytetään Keikkatiimi myynnin ja markkinoinnin edistämiseen. Markkinointia edistämme esim. kertomalla toiminnastamme sekä tarjoamalla palvelujamme.

Tietoja käsitellään oikeutetun edun perusteella, jolloin Keikkatiimi kerää henkilötietoja erilaisista yritys- ja henkilötietoja sisältävistä lähteistä kuten esim. LinkedIn, Facebook ja Google Drive.

5. Käsittelytehtävien luovutus kolmansille osapuolille
Käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa rekisterinpitäjän ulkopuolisille palveluntarjoajille tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

6. Rekisterintietosisältö
Henkilötietorekisteri sisältää rekisteröidyistä seuraavat tiedot:

  • Yhteystiedot (Esim. nimi, tehtävänimike, puhelinnumero, sähköpostiosoite jne.)
  • Sähköpostikirjeenvaihdon
  • Yhteydenpidosta mahdollisesti kirjatut muistiinpanot
  • Tapaamis- ja puheluhistoria

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Keikkatiimi kerää henkilötietoja erilaisista julkisista yritys- ja henkilötietoja sisältävistä lähteistä kuten esim. LinkedIn, Facebook ja Google Drive. Tietoja kerätään myös rekisteröidyiltä itseltään tai heihin liittyviltä yhteyshenkilöiltä, esimerkiksi kollegoilta yrityksissä.

8. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötiedot poistetaan rekisteristä tai anonymisoidaan heti, kun niiden käsittely ei ole enää tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen taikka rekisterinpitäjälle lain, asetuksen taikka muun viranomaislähteen määräämän velvoitteen täyttämiseksi. Tiedot poistetaan kuitenkin viimeistään kahden vuoden (24kk) jälkeen viimeisen tietojen käsittelylle ja perusteelle olennaisen käytön jälkeen.

9. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta toisille rekisterinpitäjille.

10. Tietojen siirto EU tai ETA ulkopuolelle
Henkilötietoja voidaan siirtää EU/ETA ulkopuolelle EU/US Privacy Shield Frameworkin tai EU Komission laatimien mallisopimuslausekkeiden mukaisesti.

11. Tietoturva
Keikkatiimi toimihenkilöiden työtietokoneet ja -puhelimet on suojattu henkilökohtaisilla salasanoilla, pin-koodeilla ja/tai sormenjälkitunnistimilla.

Keikkatiimi käyttämiin järjestelmiin pääsy (Esim. LikeIt, Google, WordPress) on suojattu henkilökohtaisilla salasanoilla. Ko. järjestelmiin pääsy on suojattu tavanomaisin tietoturvatoimenpitein jonka lisäksi yhteys samaisiin järjestelmiin on suojattu HTTPS-protokollalla.

Keikkatiimi toimihenkilöt on ohjeistettu olemaan puhumatta julkisilla paikoilla asiakkaista nimillä, tai heistä muuten tunnistettavasti.

Ylläolevien toimien tarkoituksena on turvata rekisterissä olevien henkilötietojen luottamuksellisuus, tietojen saatavuus sekä rekisteröityjen oikeuksien toteutuminen.

12. Automaattinen päätöksenteko
Henkilötietoja ei käytetä sellaiseen automaattiseen päätöksentekoon, jolla olisi oikeudellisia tai vastaavia vaikutuksia rekisteröidyille.

13. Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä
Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa itseensä kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia, joita rekisterinpitäjä kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Rekisteröity voi esittää vastustamista koskevan vaatimuksensa tämän tietosuojaselosteen kohdan 16 mukaisesti. Rekisteröidyn tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.

14. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet
Siltä osin kuin rekisteröity voi toimia itse, hänen on ilman aiheetonta viivytystä, saatuaan tiedon virheestä tai virheen itse havaittuaan, oma-aloitteisesti oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, rekisterin tarkoituksen vastainen, virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto.

Siltä osin kuin rekisteröity ei pysty korjaamaan tietoja itse, korjauspyyntö tehdään tämän tietosuojaselosteen kohdan 16 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa rekisterinpitäjän vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Siltä osin kun rekisteröity on itse toimittanut rekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Muut oikeudet
Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle tämän tietosuojaselosteen kohdan 16 mukaisesti.

15. Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

16. Yhteydenotot
Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulisi ottaa kirjallisesti yhteys osoitteeseen:

asiakaspalvelu@keikkatiimi.fi

Rekisterinpitäjällä on oikeus laissa säädetyin perustein kieltäytyä pyydettyjen tietojen luovuttamisesta, mikäli henkilöä ei luotettavasti voida tunnistaa.